بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران

بررسی قیمت میلگرد و فروش میلگرد ایران
قیمت میلگرد نیشابور از کارخانه فولاد خراسان(قیمت میلگرد-فروش میلگرد) 
قالب وبلاگ
جستجوگر گوگل
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

    فروش فاکتور رسمی میلگرد سه ماه دوم سال ۹۳ ویژه آهن فروشان و شرکت ها        تماس:۰۹۱۵۱۵۱۵۵۵۱ 

تاریخ:۲۷/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۰۸۰

۱۸۰۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۰دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۶۰۰

۱۸۶۵۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۵۰

۱۸۳۰۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۷۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۱۷۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۲۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۱۲۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۵۰

۱۸۱۰۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۲۰

۱۸۰۴۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۲۰

۱۸۰۴۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۴۷۰

۱۸۴۷۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۲۰

۱۷۹۲۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۷۹۷۰

۱۷۹۷۰

A2

پارس

۸

۱۸۴۷۰

۱۸۴۷۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۲۰

۱۷۹۲۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۸۹۲۰

۱۸۹۲۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۸۲۰

۱۷۸۲۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۴۲۰

۱۷۴۲۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۸۹۷۰

۱۸۹۷۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۲۰

۱۷۹۲۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۸۰۰

۱۸۸۰۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۲۵۰

۱۹۲۵۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۰۰۰

۱۸۰۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۷۰۰

۱۷۷۰۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۰۵۰

۱۶۰۵۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۷۹۴۰

۱۷۹۴۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۹۰۰

۱۸۰۰۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۹۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۳۰

۱۸۴۰۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۳۰

۱۸۷۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۷۱۰

۱۷۷۰۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

۱۸۵۴۰

۱۸۵۴۰

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۲۴۰

۱۸۲۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۴۲۰

۱۸۴۲۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۷۸۷۰

۱۷۸۷۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۷۷۰

۱۷۷۷۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

تیکمه داش

۱۲

۱۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

تیکمه داش

۱۴و۱۶

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۲۵

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

تیکمه داش

۲۸تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۲۰۰

۱۹۲۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۹۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۵۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۸۵۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۶۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, فروش میلگرد, میلگردصادراتی, کارخانه فولادخراسان
[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ 9:53 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۲۶/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۴۲۰

۱۸۳۵۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۰۹۰

۱۸۰۸۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۳۷۰

۱۸۳۲۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۰دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۷۰

۱۸۲۵۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۷۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۲۲۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۷۰

۱۸۱۲۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۱۷۰

۱۸۱۲۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۲۰

۱۸۰۲۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۲۰

۱۸۰۰۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۵۲۰

۱۸۴۷۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۷۹۷۰

۱۷۹۲۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۰۲۰

۱۷۹۷۰

A2

پارس

۸

۱۸۵۲۰

۱۸۴۷۰

A2

پارس

۱۰

۱۷۹۷۰

۱۷۹۲۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۸۹۷۰

۱۸۹۲۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۸۷۰

۱۷۸۲۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۴۷۰

۱۷۴۲۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۰۲۰

۱۸۹۷۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۷۹۷۰

۱۷۹۲۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۸۰۰

۱۸۸۰۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۳۰۰

۱۹۲۵۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۵۵۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۹۰۰

۱۷۸۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۰۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۷۵۰

۱۷۷۰۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۰۵۰

۱۶۰۵۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۱۰

۱۷۹۴۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۸۰۰

۱۷۹۰۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۸۰۰

۱۷۹۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۰۰

۱۸۴۳۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۰۰

۱۸۷۳۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۷۵۰

۱۷۷۱۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

۱۸۵۴۰

۱۸۵۴۰

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۲۴۰

۱۸۲۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۴۷۰

۱۸۴۲۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۷۹۲۰

۱۷۸۷۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۲۰

۱۷۷۷۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

تیکمه داش

۱۶و۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۲۰۰

۱۹۲۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۹۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۵۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۸۵۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۶۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, فروش میلگرد, میلگردصادراتی, میلگردشاهرود
[ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ] [ 9:52 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۲۵/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۴۲۰

۱۸۴۲۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۰۹۰

۱۸۰۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۳۷۰

۱۸۳۷۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۰دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۷۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۲۲۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۱۷۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۲۰

۱۸۰۲۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۲۰

۱۸۰۲۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۲۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۸۰۲۰

۱۷۹۷۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۰۷۰

۱۸۰۲۰

A2

پارس

۸

۱۸۵۷۰

۱۸۵۲۰

A2

پارس

۱۰

۱۸۰۲۰

۱۷۹۷۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۹۰۲۰

۱۸۹۷۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۹۲۰

۱۷۸۷۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۵۲۰

۱۷۴۷۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۰۷۰

۱۹۰۲۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۸۰۲۰

۱۷۹۷۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۸۰۰

۱۸۸۰۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۳۰۰

۱۹۳۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۰۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۱۰۰

۱۸۰۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۷۵۰

۱۷۷۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۰۵۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۱۰

۱۸۱۱۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۸۰۰

۱۷۸۰۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۸۰۰

۱۷۸۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۵۰

۱۸۴۰۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۵۰

۱۸۷۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۸۵۰

۱۷۷۵۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

-

۱۸۵۴۰

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۲۴۰

۱۸۲۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۴۷۰

۱۸۴۷۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۷۹۲۰

۱۷۹۲۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۲۰

۱۷۸۲۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

تیکمه داش

۱۶و۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۲۰۰

۱۹۲۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۹۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۵۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۸۵۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۶۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد نیشابور, قیمت میلگرد صادراتی, کارخانه فولادخراسان
[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 10:5 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۲۴/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۴۷۰

۱۸۴۲۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۱۴۰

۱۸۰۹۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۴۰۰

۱۸۳۷۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۰دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۵۲۰

۱۸۶۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۵۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۲۷۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۲۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۲۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۳۰

۱۸۰۲۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۳۰

۱۸۰۲۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۵۷۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۸۰۵۰

۱۸۰۲۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۱۰۰

۱۸۰۷۰

A2

پارس

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۵۷۰

A2

پارس

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۲۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۹۰۵۰

۱۹۰۲۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۲۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۵۵۰

۱۷۵۲۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۱۰۰

۱۹۰۷۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۲۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۵۵۰

۱۹۵۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۸۰۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۶۰۰

۱۸۵۵۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۶۰۰

۱۸۵۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۵۰

۱۸۴۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۳۰۰

۱۹۳۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۵۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۷۹۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۵۰

۱۷۷۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۳۰

۱۸۱۱۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۳۵۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۸۵۰

۱۷۸۰۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۸۵۰

۱۷۸۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۵۰

۱۸۷۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

-

-

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۳۴۰

۱۸۲۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۴۷۰

۱۸۴۷۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۷۹۲۰

۱۷۹۲۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۲۰

۱۷۸۲۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

تیکمه داش

۱۶و۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۲۰۰

۱۹۲۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۹۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۵۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۸۵۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۶۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگردنیشابور, میلگردصادراتی, کارخانه فولادخراسان
[ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 10:36 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۲۳/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۴۷۰

۱۸۴۷۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۱۴۰

۱۸۱۴۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۰دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۵۲۰

۱۸۵۲۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۷۰

۱۸۱۵۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۳۲۰

۱۸۲۷۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۲۰

۱۸۱۲۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۲۲۰

۱۸۲۰۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۰۲۰

۱۸۰۲۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A2

پارس

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

پارس

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۹۰۵۰

۱۹۰۵۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۵۵۰

۱۷۵۵۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۵۵۰

۱۹۵۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A3

ظفر

۸

۱۹۳۰۰

۱۹۳۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۵۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۹۰

۱۸۱۳۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

۱۸۱۱۰

-

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۱۰۰

۱۸۰۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۰۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۳۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۶۵۰

۱۸۷۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

-

-

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۳۴۰

۱۸۳۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

۱۸۴۷۰

۱۸۴۷۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۷۷۷۰

۱۷۹۲۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۷۷۰

۱۷۸۲۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۱۵۰

۱۹۱۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

تیکمه داش

۱۶و۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۲۰۰

۱۹۲۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴

۱۸۴۵۰

۱۸۵۰۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۵۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۹۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۵۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۸۵۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۶۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگردنیشابور, صادرات میلگرد, کارخانه فولادخراسان
[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 10:45 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۲۲/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۴۷۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۱۴۰

۱۸۱۴۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۰دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۴۵۰

۱۸۵۲۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۳۲۰

۱۸۲۷۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۹۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۳۷۰

۱۸۳۲۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۷۰

۱۸۱۲۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۳۲۰

۱۸۲۲۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۱۴۰

۱۸۰۲۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۰۰

۱۸۰۳۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۰۰

۱۸۰۳۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A2

پارس

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

پارس

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۹۰۵۰

۱۹۰۵۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۵۵۰

۱۷۵۵۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۵۵۰

۱۹۵۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A3

ظفر

۸

۱۹۳۵۰

۱۹۳۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۶۵۰

۱۸۶۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۲۵۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۱۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۸۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۹۰

۱۸۱۹۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

۱۸۱۱۰

۱۸۱۱۰

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۰۰

۱۸۳۵۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۰۰

۱۸۶۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۹۰۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

-

۱۸۲۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

-

-

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۳۴۰

۱۸۳۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

-

۱۸۴۷۰

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۷۹۲۰

۱۷۷۷۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۲۰

۱۷۷۷۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۱۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۷۰۰

A2

تیکمه داش

۱۶و۱۴

۱۸۵۰۰

۱۸۴۰۰

A3

تیکمه داش

۱۸تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۲۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۷۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴و۳۲

۱۸۵۵۰

۱۸۴۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۹۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۵۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۸۵۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۶۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرنیشابور, میلگردصادراتی, کارخانه فولادخراسان
[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 10:45 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۲۰/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۱۴۰

۱۸۱۴۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۰دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۹۰

۱۸۱۹۰

A3

اصفهان

۲۰

۱۸۳۷۰

۱۸۳۷۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۷۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۱۴۰

۱۸۱۴۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A2

پارس

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

پارس

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۹۰۵۰

۱۹۰۵۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۵۵۰

۱۷۵۵۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۵۵۰

۱۹۵۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A3

ظفر

۸

۱۹۳۵۰

۱۹۳۵۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۶۵۰

۱۸۶۵۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۲۵۰

۱۸۲۰۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۲۵۰

۱۸۲۰۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۱۹۰

۱۸۱۹۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

۱۸۱۱۰

۱۸۱۱۰

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۰۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۰۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۸۵۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۵۰

۱۸۴۰۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۵۰

۱۸۷۰۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

-

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

-

-

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

-

-

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۳۴۰

۱۸۳۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۷۹۲۰

۱۷۹۲۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۸۲۰

۱۷۸۲۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

تیکمه داش

۱۶تا۳۲

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴و۳۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۹۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۵۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۸۵۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۶۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگردبناب, میلگردشاهرود, میلگردامیرکبیر
[ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 ] [ 10:28 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۱۹/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۱۴۰

۱۸۱۴۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۰دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۵۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۲۰۰

۱۸۱۹۰

A3

اصفهان

۲۰

-

۱۸۳۷۰

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۲۰۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۱۴۰

۱۸۱۴۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۳۰

۱۸۰۰۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۳۰

۱۸۰۰۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A2

پارس

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

پارس

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۹۰۵۰

۱۹۰۵۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۵۵۰

۱۷۵۵۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۶۰۰

۱۹۵۵۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۸۵۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۶۵۰

۱۸۶۰۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۶۵۰

۱۸۶۰۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۵۰۰

۱۸۴۵۰

A3

ظفر

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۳۵۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۶۵۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۳۵۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۳۰۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۰۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۲۰۰

۱۸۱۹۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

۱۸۱۲۰

۱۸۱۱۰

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۱۵۰

۱۸۱۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۹۰۰

۱۷۸۵۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۹۰۰

۱۷۸۵۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۵۰

۱۸۷۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

۱۸۵۷۰

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۳۷۰

-

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

-

-

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۳۴۰

۱۸۳۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۰۶۰

۱۷۹۲۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۹۶۰

۱۷۸۲۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۳۵۰

۱۹۴۰۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۰۰

A3

تیکمه داش

۱۶تا۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴و۳۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۹۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۵۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۸۵۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۶۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد نیشابور, میلگرد صادراتی, کارخانه فولادخراسان
[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 10:41 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۱۸/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۱۴۰

۱۸۱۴۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۲دلار

۵۴۰دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۶۷۰

۱۸۴۰۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۲۰۰

۱۸۲۰۰

A3

اصفهان

۲۰

-

-

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۷۰

۱۸۲۰۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۲۷۰

۱۸۳۲۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۲۵۰

۱۸۱۴۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۳۰

۱۸۰۳۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A2

پارس

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

پارس

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۹۰۵۰

۱۹۰۵۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۵۵۰

۱۷۵۵۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۶۵۰

۱۸۶۵۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۶۵۰

۱۸۶۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۷۰۰

۱۸۷۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۳۰۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۲

-

۱۸۰۵۰

A2

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۲۲۰

۱۸۲۰۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

۱۸۱۲۰

۱۸۱۲۰

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۲۰۰

۱۸۱۵۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۸۱۰۰

۱۸۰۵۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۰۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۰۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۵۰

۱۸۷۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۷۹۵۰

۱۷۹۰۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

۱۸۵۷۰

-

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۳۷۰

-

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

-

-

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۳۴۰

۱۸۳۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۰۶۰

۱۸۰۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۹۶۰

۱۷۹۶۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۳۵۰

۱۹۳۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

تیکمه داش

۱۶تا۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴و۳۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۸۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۰۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۷۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۴۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, فروش میلگرد, میلگرد نیشابور, میلگرد آریان
[ سه شنبه هجدهم شهریور 1393 ] [ 10:50 ] [ عارفخانی ]

تاریخ:۱۷/شهریور/١٣٩۳

                                 (میلگرد نیشابور)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیشابور

۱۲

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

نیشابور

۱۴تا۲۸

۱۸۱۴۰

۱۸۱۴۰

A3 بارگيري۲ سايز

نیشابور

۳۲

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

صادراتی

۱۲تا۲۸

۵۴۳دلار

۵۴۲دلار

A3

(میلگرد اصفهان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اصفهان

۱۴

۱۸۷۲۰

۱۷۶۷۰

A3بارگیری۲ سایز

اصفهان

۱۶

۱۸۳۲۰

۱۸۳۲۰

A3

اصفهان

۱۸

۱۸۱۷۰

۱۸۲۰۰

A3

اصفهان

۲۰

-

-

A3

اصفهان

۲۲

۱۸۱۷۰

۱۸۱۷۰

A3

اصفهان

۲۵

۱۸۲۷۰

۱۸۲۷۰

A3

اصفهان

۲۸و۳۲

۱۸۲۰۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد اهواز)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

اهواز

۸

-

-

A2بارگیری۲ سایز

اهواز

۱۰

-

-

A3

اهواز

۱۴و۱۶

۱۸۰۰۰

۱۸۰۳۰

A3

اهواز

۱۸تا۲۵

۱۸۰۰۰

۱۸۰۳۰

A3

اهواز

۳۲

-

-

A3

(میلگرد قزوین )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

قزوین

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2بارگيري۴ سايز

قزوین

۱۰تا۱۸

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

قزوین

۱۰ساده

۱۸۱۰۰

۱۸۱۰۰

A2

پارس

۸

۱۸۶۰۰

۱۸۶۰۰

A2

پارس

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

نوشهر

۸کلاف

۱۹۰۵۰

۱۹۰۵۰

A2بارگيري۲سايز

نوشهر

۱۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

نوشهر

۱۴

۱۷۵۵۰

۱۷۵۵۰

A2

تاکستان

۸کلاف

۱۹۱۰۰

۱۹۱۰۰

A2

تاکستان

۱۲

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2

(میلگرد بناب )

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهین

۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A2بارگیری۴ سایز

شاهین

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2

شاهین

۱۲و۳۲

۱۸۶۵۰

۱۸۶۵۰

A3

شاهین

۱۴

۱۸۶۵۰

۱۸۶۵۰

A3

شاهین

۱۶تا۲۸

۱۸۵۰۰

۱۸۵۰۰

A3

ظفر

۸

۱۹۴۵۰

۱۹۴۰۰

A2بارگیری۴ سایز

ظفر

۱۰

۱۸۷۵۰

۱۸۷۰۰

A2

ظفر

۱۲و۱۴

۱۸۴۵۰

۱۸۴۰۰

A3

ظفر

۱۶تا۲۸

۱۸۳۵۰

۱۸۳۰۰

A3

(میلگرد گلستان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

گلستان

۱۰کلاف

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3بارگیری۳ سایز

گلستان

۸

۲۰۵۰۰

۲۰۵۰۰

A3

گلستان

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

A3

گلستان

۱۲

۱۹۸۰۰

۱۹۸۰۰

A3

گلستان

۱۴تا۲۸

۱۹۶۰۰

۱۹۶۰۰

A3

(میلگرد شاهرود)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

شاهرود

۱۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3 بارگيري۲ سايز

شاهرود

۱۴

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

شاهرود

۱۶تا۲۵

۱۸۲۵۰

۱۸۲۵۰

A3

(میلگرد ابهر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

ابهر

۱۰

۱۸۰۵۰

۱۸۰۵۰

A2بارگيري۳سایز

ابهر

۱۴تا۲۰

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A2

ابهر

۱۲

-

-

A3

ابهر

۱۴تا۲۰ نرمال

۱۶۱۰۰

۱۶۱۰۰

A3

(میلگرد سمنان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سمنان

۸

۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

A3 بارگيري۲ سايز

سمنان

۱۰

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۰

A3

سمنان

۱۲

۱۹۵۰۰

۱۹۵۰۰

A3

سمنان

۱۴تا۲۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A3

(میلگرد آریان فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آرین فولاد

۱۰

۱۸۳۳۰

۱۸۲۲۰

A2بارگيري تا ۳سایز

آرین فولاد

۱۲

-

۱۸۱۲۰

A2

آرین فولاد

۱۴

-

-

A2

(میلگرد آناهیتا رشت)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آناهیتا

۱۲

۱۸۳۰۰

۱۸۲۰۰

A3

آناهیتا

۱۴تا۲۰

۱۸۲۰۰

۱۸۱۰۰

A3

(میلگرد نیک صدرا طوس)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

نیک صدرا

۱۲

-

-

A3

نیک صدرا

۱۴

۱۸۴۴۰

۱۸۴۰۰

A3

(میلگرد پرشین فولاد)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

پرشین فولاد

۱۴تا۲۲

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

پرشین فولاد

۲۵

۱۷۹۵۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد آریا ذوب)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آریا ذوب

۸

-

-

A2 بارگيري۲ سايز

آریا ذوب

۱۰

۱۸۴۵۰

۱۸۴۵۰

A2

آریا ذوب

۱۲

۱۸۷۵۰

۱۸۷۵۰

A3

آریا ذوب

۱۴تا۲۸

۱۸۰۰۰

۱۷۹۵۰

A3

(میلگرد سیرجان)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

سیرجان

۱۴

۱۸۵۷۰

۱۸۵۷۰

A3

سیرجان

۱۲تا۱۸

۱۸۳۷۰

۱۸۳۷۰

A2

(میلگرد میانه)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

میانه

۱۲

-

-

A3

میانه

۱۴تا۲۵

۱۸۳۵۰

۱۸۳۴۰

A3

(میلگرد امیرکبیر)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز (ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

امیرکبیر

۱۰

-

-

A3 بارگيري۳ سايز

امیرکبیر

۱۲

۱۸۰۶۰

۱۸۰۶۰

A3

امیرکبیر

۱۴تا۲۰

۱۷۹۶۰

۱۷۹۶۰

A3

(میلگرد کاوه تیکمه داش)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

تیکمه داش

۸

۱۹۳۵۰

۱۹۳۵۰

A2بارگيري۳سایز

تیکمه داش

۱۰

۱۸۸۵۰

۱۸۸۵۰

A2

تیکمه داش

۱۴و۱۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

تیکمه داش

۱۶تا۳۲

۱۸۳۵۰

۱۸۳۵۰

A3

(میلگرد آذرفولاد امین)

میلگرد

سایز

قیمت دیروز(ریال)

قیمت امروز (ریال)

توضیحات

آذرفولاد امین

۸

۱۹۴۰۰

۱۹۴۰۰

A2بارگيري۳سایز

آذرفولاد امین

۱۰

۱۸۹۰۰

۱۸۹۰۰

A2

آذرفولاد امین

۱۲و۱۴و۳۲

۱۸۵۵۰

۱۸۵۵۰

A3

آذرفولاد امین

۱۶تا۲۸

۱۸۴۰۰

۱۸۴۰۰

A3

(شکفته)
تولید

سایز

قیمت (ریال)

توضیحات

نبشی

۳

۲۰۸۰۰

۶متری

نبشی

۴

۱۹۸۰۰

۶متری

نبشی

۵و۶

۱۹۵۰۰

۶متری

نبشی

۸و۱۰و۱۲

۱۹۷۰۰

۶متری

ناودانی

۶

۱۰۸۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۸

۱۵۹۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۰

۱۸۲۰۰۰۰

۱۲متری

ناودانی

۱۲

۲۲۴۰۰۰۰

۱۲متری


برچسبها: میلگرد, قیمت میلگرد, میلگرد نیشابور, صادرات میلگرد, کارخانه فولادخراسان
[ دوشنبه هفدهم شهریور 1393 ] [ 10:48 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمیتر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان واطلاعات قیمت میلگرد به صورت لحظه ای

" فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی "

"صادرات میلگرد به کشورهای همسایه"

"با ما تماس بگیرید"
همراه :
09159518285- 09151515551

تلفکس: 42625707 - 051

تلفن (10 خط): 94115551 - 051


عارفخانی

دفتر مرکزی : نیشابور

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
اوقات شرعی نیشابور
برچسبها وب
آهن (12)
شمس (1)
امکانات وب
میلگرد-میلگرد صاذراتی-قیمت میلگرد-میلگردنیشابور-صادرات میلگرد- فروش و عرضه مستقیم میلگرد
نمایشگر الکسا
عرضه مستقيم میلگردایران-قیمت میلگرد-فروش میلگرد-صادرات میلگرد-ميلگرد [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ]
Online User